m4 focus

Účtovníctvo, Dane, Personalistika, Mzdy

m4 focus s.r.o.
Hagarova 9
831 51 Bratislava
Slovakia
m4focus@m4focus.sk
Spoločnosť
O spoločnosti Klienti
Služby
Účtovníctvo Účtovné poradenstvo Mzdy a mzdové poradenstvo Ekonomické poradenstvo
Ručenie Cenník

Účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva so zárukou správnosti účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane alebo iným inštitúciám.

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb, cestnej dane a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu uzávierky,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch,
 • vypracovanie firemných interných smerníc,
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta.

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva so zárukou správnosti účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane a iným inštitúciám.

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky,
 • vypracovanie firemných interných smerníc,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov, prehľadu o peňažných tokoch, prílohy k účtovnej závierke, výročnej správy,
 • v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva spoločnosti,
 • vypracovanie firemných interných smerníc.
Copyright © 2007 m4 focus s.r.o.